logo

Editorial

Abrakadabra! Amen! Dvě strany téže mince. Přesto kdekdo cítí rozdíl. Odkud pramení? Nezdálo by se sborové „Amen!“ cizinci stejně podivné jako rituální tance Maorů? Kouzla jsou výbuchy světel, metamorfózy, lektvary. Jsou i v „obyčejném“ světě a o nic méně čarovná. Kouzlo může mít osobnost, místo i jedinečný okamžik. Mile nás překvapí kouzlo nechtěného a nezapomeňme na lásku, jejímž časem máj je. Hledejte kouzla na každém kroku a taky tady u nás. Nový měsíc a s ním téma magie — nechte se okouzlit.

Delegátem na Valném sněmu Junáka

O uplynulém víkendu proběhl XIV. Valný sněm Junáka v Litomyšli. Za účasti 476 delegátů, mnoha hostů a spousty pořadatelů se rozhodovalo o dalším směřování Junáka. Na programu projednávání bylo několik závažných bodů – vystoupení z WAGGGS, změna názvu a změna stanov. Začínalo se již v pátek okolo poledního, což mnoho pracujících neslo s nelibostí, ale skautská zodpovědnost u většiny zvítězila. Sněm se sešel jako usnášeníschopný, a tak se mohlo začít.

Pátek

Z úvodu, ve kterém chtěl každý něco říct, vyberu snad jen výzvu náčelníka Čiči, který apeloval na konstruktivní a klidné diskuze a také na zodpovědné rozhodování, protože předložená témata rozhodně nebyla jednoduchá. Dále vystoupili zástupkyně WAGGGS, členka evropského výboru WOSM a zástupce slovenských skautů (podle náušnice v uchu pravděpodobně vodák – pirát). Vůdkyně Svojsíkova oddílu zahájila během své úvodní řeči bitvu o WAGGGS. Bojovou atmosféru uklidnil pěkný duchovní úvod Edyho a pak přišlo poděkování Permoníkovi za jeho práci ve WOSM. To uzavřelo dlouhý úvodní blok a udělali jsme si přestávku.

O přestávkách se všichni s vděčností vyhrnuli ven na zámecké nádvoří načerpat nějaký ten kyslík a protáhnout ztuhlá těla. K dokonalosti to dovedla skupina vlastnící frisbee. Prozíraví organizátoři zajistili bezedné várnice s čajem, vodou a kafem, což považuji za jeden z hlavních důvodů, proč jsme tento víkend všichni přežili. V kuloárech místní skauti prodávali občerstvení (zvláště bych ocenil výbornou bábovku!) a touto podnikavou aktivitou vydělávali na nový skautský dům. O přestávce byl také pravý čas pozdravit známé skauty ze všech koutů republiky. Ve svých 22 letech jsem rozhodně patřil k mladším delegátům, ale přesto jsem potkal mnoho známých, což mne rozhodně potěšilo.

Po přestávce se prezentovaly zprávy Ústředních orgánů. Z pléna vzešlo několik dotazů, které byly ale kvůli nedostatku času přesunuty do nepovinného téměř nočního bloku „Odpovědna“. I přes nekřesťanskou hodinu se tohoto programu účastnilo mnoho delegátů, což je velmi pozitivní zpráva.

Název

Po zprávách Ústředí došlo na první závažné téma: změna názvu. Orientační hlasování při registraci dopadlo výrazně ve prospěch návrhu Junák – český skaut, z.s. Velmi dlouho se řešila procedura hlasování, ke které bylo mnoho připomínek. Tato organizační část delegáty natolik znechutila, že byl následně jednoznačnou většinou přijat návrh na ukončení diskuze o návrhu samotném, ještě dříve než začala. Toto ukončení diskuze bylo pro mne (a doufám, že nejen pro mne) naprosto největším zklamáním za celou dobu sněmu. Chápu, že diskuze na střediskových, okresních i krajských sněmech považovalo mnoho lidí za natolik obsáhlé a dlouhé, že již necítili potřebu dále diskutovat. Přesto si ale myslím, že to bylo nešťastné rozhodnutí. Demokracie se totiž rodí právě v diskuzi. Pozměňovací návrh, abychom se nejdříve pokusili zajistit výjimku pro náš stávající název, nakonec podpořilo jen 52 hlasů, a tak máme nový název: Junák – český skaut, z.s.

Sobota

V sobotu ráno byla prvním bodem programu věc zcela nečekaná – Čiča měl narozeniny, a tak jsme mu všichni společně popřáli. Čiča zároveň využil možnosti promluvit a znovu nás tak vyzval k odpovědnosti a k mému velkému potěšení  zdůraznil i důležitost diskuze.

Stanovy

Sobotní dopoledne pak už ale patřilo novým stanovám. Diskuze se rozběhla na plné obrátky, někdy se argumentovalo výchovnými dopady, někdy přišla na řadu bitva paragrafů. Bylo předloženo několik pozměňovacích návrhů ve všech oblastech a většina z nich přijata nebyla. Velmi bych ocenil zástupce předkladatele – Vránu, který komentoval podané protinávrhy a případné pozměňovací návrhy z hlediska právního a to srozumitelně a jasně, což u právníků rozhodně nebývá zvykem.

Co se tedy s novými stanovami například změní? Členové VRJ jsou napříště delegáty sněmu z titulu funkce, trochu se pozměnila skautská výchovná metoda, činovníky se mohou napříště stát i osoby mladší 18 let, Junák finančně ručí za své organizační jednotky a místo mimořádného sněmu bude možnost uspořádat korespondenční hlasování. Zůstává naopak tříleté volební období pro orgány Junáka, což je jedno z mála vítězství pozměňovacích návrhů.
Za zmínku stojí i jedno velmi nestandardní jednání ze strany vodních skautů. Ti se snažili do stanov  prosadit pozměňovací návrh, aby sněm vodních skautů mohl na Valný sněm předkládat návrhy stejně jako krajské sněmy. Dopoledne byl jejich návrh zamítnut. Po obědě si ale vzpomněli, že došlo k chybě v materiálech, a nechali prohlásit hlasování za neplatné. Možná to způsobila absence některých delegátů, nebo se vodákům na obědě povedlo někoho přesvědčit, ale když se hlasovalo znova, tak už návrh prošel.

Stanovy byly nakonec schváleny pozdě večer, když došlo k nenadálé změně programu. Pro nové stanovy hlasovalo 417 delegátů, 7 bylo proti a 14 se zdrželo. Velké díky bylo vysloveno tvůrcům nových stanov, které zde nebudu jmenovat, protože bych určitě na někoho zapomněl. I přesto, že jsem nakonec hlasoval proti, musím souhlasit a smeknout před obrovskou prací, která byla na nových stanovách odvedena. Z mého pohledu byly nové stanovy nejdůležitějším projednávaným bodem a přál bych si, aby na ně bylo více času. Téma vystoupení z WAGGGS a změna názvu jsou jistě nesmírně důležité, ale stanovy budou život Junáka ovlivňovat mnohem více než nový název, a proto bych jim radši věnoval více prostoru a širší diskuzi. Chápu ale, že během jednoho víkendu nelze stihnout všechno. Bylo navrženo, aby stanovy vešly v platnost 13. června 2014, ale po trefném upozornění jednoho z delegátů, že se jedná o pátek 13., byl termín po všeobecné shodě posunut na 14.6.2014.

Hosté

V sobotu jsme také přivítali spoustu hostů. Ministr školství Marcel Chládek po potlesku zalitoval, že nenavýšil dotace pro skauty ještě více. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický svou bývalou skautskou činnost prokazoval rozpisem hlídek z letního tábora. Starosta Litomyšle nám zase poděkoval za zaplnění všech restauračních zařízení a zvýšení tržby obchodů. Jako významní hosté zde samozřejmě byly i zástupkyně WOSM a WAGGGS. Pozdravit nás přišli členové skautského Parlamentního oddílu, dále předseda České rady dětí a mládeže, nebo představitel Rotary International. Bylo uděleno vyznamenání Skautská vděčnost – neskautce Kateřině Ronovské – „za výraznou pomoc při tvorbě Občanského zákoníku v oblasti neziskových organizací.“

Bitva o WAGGGS

Sobotní odpoledne patřilo asi nejkontroverznějšímu tématu: vystoupení z WAGGGS. Vystoupilo mnoho hostí a proběhla i velmi zajímavá diskuze. Nakonec zvítězila varianta „poloviční superSAGNO“, což přeloženo do češtiny znamená, že holky se budou registrovat ve WOSM a zároveň zůstanou i členkami WAGGGS. Vystoupení z WAGGGS nakonec odmítlo 330 delegátů. Téma, které vzbudilo velkou nevoli napříč celým Junákem, se tedy uzavřelo. Očekávám však, že se v budoucnu toto téma znovu objeví. V roce 2019 totiž zase začneme platit příspěvky do WOSM a přínos našeho členství ve dvou organizacích zároveň bude znovu z hlediska finančních nákladů zvažován. Následující roky ukážou, jestli byla má předpověď správná.

V sobotu se také prezentovala Strategie Junáka do roku 2022. Protože se však práce na ní opozdila, byla na sněmu pouze prezentována a detailně bude rozpracována v následujícím období. Zatím jsou k dispozici pouze základní obrysy a na výslednou podobu si budeme muset ještě hodnou chvíli počkat. Kdo má zájem a čas, ať se tedy do Strategie zapojí a pomáhá s jejím utvářením. V tomto směru na nás i náčelník znovu apeloval.

Neděle

Nedělní dopoledne bylo ve znamení voleb – nebylo ale příliš z koho vybírat, protože všude kandidoval stejný počet lidí, kolik bylo volitelných míst. Do Ústřední revizní komise dokonce kandidovalo pouze 5 kandidátů ze 7 možných. Jediná bitva se odehrála u členek Náčelnictva, kde kandidovalo na 5 míst 6 uchazeček.

Kompletní výsledky voleb naleznete zde: http://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/9029-vysledky-voleb-do-ustrednich-orgnanu-junaka/

Jako člen volební komise mohu prozradit, že v neoficiálním hlasování o srdce místních dam vyhrál Petr Pavlok – Vrána, k jehož jménu bylo několikrát přikresleno srdíčko. To sice učinilo hlasovací tabulku neplatnou, ale Vránu to jistě potěšilo.

V době, kdy volební komise v nevětrané plastové kukani sčítala lístky, sněm jednal dál – řešil se znak a logo a přišla na řadu další usnesení sněmu – např. o vypracování krizového postupu pro další povodně (neschváleno), hodnocení „Nového programu“, větší otevřenost všem apod. Po obědě se došlo na dva návrhy z pléna delegátů. Šlo o návrhy, které byly podány až na místě, a aby bylo možno je projednávat, bylo k nim zapotřebí připojit podpisy 10% (tedy 55) delegátů. První požadoval vytvoření vzorů smluv v souvislosti s novým občanským zákoníkem a druhý žádal VSJ, aby vyjádřila nesouhlas s dosavadním postupem VRJ v otázce apolitičnosti. První návrh byl zamítnut a druhý byl po dlouhé diskuzi stažen z programu a nebylo o něm hlasováno.

Poté už následovalo dlouhé děkování všem za jejich práci, zvláště oceněni byli pořadatelé, kteří všichni obdrželi zlaté fidorky. Proslovy nové náčelní a staronového náčelníka, vzatí na vědomí zpráv Ústředních orgánů, rozloučení a odjezd.

Závěr

Celý sněm se odehrával v celkem příjemné atmosféře a po organizační stránce byl zvládnut velmi dobře, za což se sluší organizátorům poděkovat. Vždycky byli ochotni řešit naše dotazy a případné problémy a všichni se pohybovali po areálu s úsměvem na tváři. I skrutátoři prokázali velkou trpělivost. Největší poklona ovšem patří stolku obsluhy počítače a projektoru. Ta pracovala v přímém přenosu pod dohledem zhruba 500 přítomných. Pod tímto tlakem trpělivě zapisovala pozměňovací návrhy pozměňovacích návrhů, škrtala a přidávala.

Sněm je tedy za námi a vyřešil spoustu zásadních otázek pro budoucnost Junáku. Nakonec nezbývá než poděkovat všem delegátům a předkladatelům, kteří se na sněm pečlivě připravili, byli ochotni konstruktivně diskutovat a snažili se pro Junák udělat to nejlepší – uvedeným kritériím zdaleka neodpovídali všichni delegáti, ale těch připravených tam naštěstí bylo pořád dost.
Pro mě osobně to bylo velmi zajímavé setkání s realitou přijímání nejdůležitějších rozhodnutí v Junáku. Zažil jsem několik hezkých momentů i několik hořkých zklamání. Pokud ale dostanu tu možnost, na příští sněm pojedu znova. A doporučuji každému, kdo má dost energie a chuti na skautskou politiku, aby udělal to samé. I když nejdůležitější práce v Junáku vždy probíhá v oddílech, podílet se na skautské demokracii má smysl.

Perličky

Nejčastěji podávaný návrh: „Navrhuji ukončení diskuze“
Nejčastěji mluvil: Špalek, z delegátů Maho a Černoška
Nejlepší pivo v blízkosti jednací místnosti: Černá Hora
Největší procedurální klička: vodáci
Nejhorší diskuze: o čárce v jednom z usnesení
Nejlepší proslov: Mons. Josef Kajnek
Nejlepší oběd: Gulášek
Delegát, podle kterého hlasovalo nejvíce lidí: Vezír

Špalek: „Teď jsem zmaten jak včely nad Tokiem“

ministr školství: „S radostí vám mohu oznámit, že jsme se dohodli na přidělení 15 miliónů na podporu mládeže…(aplaus)… když slyším ten potlesk, možná to zvednu na 50.“

diskutující: „Proč do WOSM nejít? Někdo tady říkal, že je to první krok pro vystoupení z WAGGGS. To mi přijde podobné jako dát si zeleninový salát a bát se, že se z vás stane vegetarián.“

Ze sněmu bylo také detailní oficiální online zpravodajství – https://www.facebook.com/vsj2014

Nebo lehce undergroundové zpravodajství Šepot – https://www.facebook.com/sepot.vi?ref=stream

Přehled schválených usnesení – http://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/9028-vysledek-voleb-do-ustrednich-organu-junaka-a-prehled-schvalenych-usneseni-xiv.-valneho-snemu-junaka/

 

Titulní foto:https://www.facebook.com/vsj2014

Autor

Dukát

Student historie a politologie na UK. Vůdce 20. oddílu Ginkgo z Českých Budějovic. Miluje historii, přírodu, armádu a všechny možné sporty.

Latest posts by Dukát (see all)

Komentáře

Další čtení:

  • Mikulášský víkendMikulášský víkend Je za námi jedna z nejdéle běžících celorepublikových akcí – Mikulášský víkend. Již tradičně jsme se první prosincový víkend sešli v Praze a měli možnost navštívit mozaiku akcí. V pátek večer vás b...
  • Roverground a PerplexRoverground a Perplex V pondělí 7. dubna kolem deváté hodiny ranní se nám od Jana Dočekala – Lupena dostalo pocty v podobě pozvánky na Perplex vol. III. Projekt Rovergroundu jakžto prvního pokusu o kritické médium v Jun...
  • Rovere, sám řiď svůj člunRovere, sám řiď svůj člun Skauting nás v našich dětských letech vychovával - učil nás prakticky i teoreticky a zlepšoval nás ve všech směrech. Skauting nás učil být součástí společenství a pomáhat bližním. Učil nás  hledat ...